نام و نام خانوادگی :
مسعود رخش خورشید
 
رشته تحصیلی :
مکانیک
 
 
سمت :
عضو هیات علمی
 
مرتبه علمی :
استادیار
 
 
تلفن :
056-32391217
 
رایانامه :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

RESEARCH INTERESTS

Cold rolling ; Hot deformation; Metal Forming; Artificial Intelligence; Manufacturing processes; Welding; Materials science; FEM; CAD/CAM.

 

EDUCATION

       PhD in mechanical engineering.

 

Dissertation

PhD Manufacturing Engineering (2008-2013).

·         Manufacturing Group, Mechanical Engineering Dept., Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran.

·         Thesis: Analysis of Manufacturing Processes and Mechanical Properties Relationship in Iran High Pressure Gas Transportation Pipelines of Grade API X65.

 

M.S. Manufacturing Engineering (20022005)

·         Manufacturing Group, Mechanical Engineering Dept., Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran.

·         Thesis: Automatic data Acquisition from 3D Scanner.

 

B.S. Die Making (19972001)

·         Study on Bending and Drawing Processes

·         Science and application University, The branch of tractor-sazi Education centre, Tabriz, Iran.

 

TEACHING

Under Graduate Level Courses Taught:

·         Vector mechanic

·         strength of  materials

·         DesignofMachine Components

·         Engineering mathematics

·         Probability & Statistics for Engineering

·         Plastic Mould design

·         CAD/CAM

·         Welding technology

·         Drawing

·         Materials science

·         Manufacturing Processes

 

 

PUBLICATIONS

I) Conference

1. Kh. Khalili, S.Y. Ahmadi Boroughani, M. Rakhshkhorshid, CAD Model Generation Using 3D Scanning, MATEHN2006, 21-23 September 2006, Cluj-Napoca, Romania.

 

2. S.H. Hashemi, M. Rakhshkhorshid, M. Nakhaei, D. Mohammadiani, M.R.  Jalali, Manufacturing Process, Mechanical Properties And Applications of API X65 Steel in Iranian High Pressure Gas Transportation Pipeline, 3rd Iran Gas forum, 26-27 September 2009 Tehran, Iran (In Persian).

 

3. S.H. Hashemi, S.Y. Ahmadi Boroughani, M. Rakhshkhorshid, Experimental And Numerical Analysis of Vickers Hardness Data in Iranian Natural Gas Transportation Pipeline Steel of Grade API X65, 4th  Iranian Pipe And Pipeline Conference, May 24-25 2011, Tehran, Iran (In Persian).

 

4. M. Rakhshkhorshid, S.H. Hashemi, V. Soleimani, Investigation of The Type and Contents of Microalloying Elements in Composition of API X65 Steel With the Emphasis on Niobium, 1st  National Advanced Steels Congress, 18 August 2010, Mahan, Iran (In Persian).

 

5. S.H. Hashemi, M. Rakhshkhorshid,I.K. Heidari Farfar, Application of Neural Networks to Predict the Yield Strength of API X65 Steel, 19th Annual Conference on Mechanical Engineering (ISME2011), 10-12 May 2011, Birjand, Iran (In Persian).

 

6. H. Amirabadi, M. Rakhshkhorshid, E. Eimanian, An Analytical Model for Chemical Etching of Aluminum Exposed to Naoh Etchant, 19th Annual Conference on Mechanical Engineering (ISME2011), 10-12 May 2011, Birjand, Iran (In Persian).

 

7. H. Amirabadi, M. Rakhshkhorshid, An Analytical Model For Chemical Etching in One Dimensional Space, 13-16 July 2011, 14th International Conference on Advances In Materials And Processing Technologies (AMPT 2011), Istanbul, Turkey.

8. سيد حجت هاشمي، مسعود رخش خورشيد، همبستگي ريزساختار و خواص مكانيكي در زيرنواحي مختلف جوشكاري زيرپودري دوطرفه (DSAW) فولاد خط لوله  API X65  دانشگاه شهيد باهنر کرمان، سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، 5 الي 6 دي ماه 1391.

9. مسعود رخش خورشيد، سيد حجت هاشمي، تعيين درجه رقت در جوشكاري زيرپودري دوطرفه (DSAW) لوله درز جوش مارپیچ با گرید API X65 به كمك پردازش تصوير،  اولين همايش منطقه اي جوش و بازرسی، مركز علمي-كاربردي شركت شهرك­هاي صنعتي خراسان رضوي، مشهد، 17 الي 18 مهر ماه 1392.   ص. 228- 236.

10. مسعود رخش خورشيد، استفاده از شبکه عصبی جهت مدلسازی منحنیهای سیلان تغییر شکل گرم آلیاش منیزیمی AZ19،  نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، رودسر، 27 الي 28 آبان ماه 1394.   ص. 1- 6، کد مقاله csc15-05690163.

11. مسعود رخش خورشيد، حسین کاردان مقدم، سعید قهرمانی، محمد لاخی، بررسی اثر سرعت برشی و سرعت پیشروی بر ضریب لب پریدگی در مته کاری MDF با مته فلزی از جنس فولاد تندبر با استفاده از پردازش تصویر،  نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، رودسر، 27 الي 28 آبان ماه 1394.   ص. 1- 8، کد مقاله csc15-02380098..

12. مسعود  رخش خورشيد، سید محمد حسینی، مصطفی نخعی، مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله API X70 توسط معادله جانسون-کوک، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

13. مسعود  رخش خورشيد، مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله API X65 توسط معادله جانسون-کوک، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

14. مسعود  رخش خورشيد، مرتضی مظهری، علیرضا مالدار، مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم آلیاژ منیزیمی AZ91 توسط معادله جانسون-کوک، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

15. مسعود  رخش خورشيد، حسین دانش، تعیین تجربی و تحلیلی زاویه دیواره حداکثر در فرآیند شکل دهی افزایشی ورق st12، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

16. مسعود  رخش خورشيد، جواد خالقی، محمد لاخی، بررسی همبستگی توزیع فشار و سایش در لنت ترمز کاسه ای خودروی پژو 405، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

17. امین ثقفی، مسعود رخش خورشید، محمدرضا مرکی، مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله API X70 توسط معادله کوبایاشی- داد، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

18. مسعود رخش خورشید، امین ثقفی، مصطفی نخعی، مدل سازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله API X70 توسط معادله زریلی- آرمسترانگ، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 28 بهمن 1394.

 

 

 

II) Journal

1.     Kh. Khalili, S.Y. Ahmadi Boroughani, M. Rakhshkhorshid, CAD Model Generation Using 3D Scanning, Advanced Materials Research, Vol. 23, 2007, pp.169-172.

2.       هاشمي، س.ح.، رخش خورشيد، م، " بررسي اثر تركيب شيميايي بر خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژي گريد API X65"، نشريه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك، سال 23، شماره 2، ص 47-64، بهار و تابستان 91.

3.       هاشمي، س.ح.، رخش خورشيد، م، " كاربرد شبكه­هاي عصبي جهت بررسي اثر تركيب شيميايي بر سختي و انرژي ضربه فولاد ميكروآلياژي گريد API X65"، مجله مهندسي مکانيک مدرس، دورۀ 12، شمارة 4، ص 156-163، آبان 91.

4.       مسعود  رخش خورشيد، سيد حجت هاشمي، بررسي اثر سرد کردن بر رفتار استحاله تبريد پيوسته در فولاد خط لوله API X65، مجله مهندسي مکانيک مدرس، دورۀ 13، شمارة 8، ص 57-67، آبان 92.

5.     M. Rakhshkhorshid, S.H. Hashemi, Experimental study of hot deformation behavior in API X65 steel, Materials Science & Engineering A, 573(2013)37–44.

6.     M. Rakhshkhorshid, S.H.Hashemi , Firefly algorithm assisted optimized NN to predict the elongation of API X65 pipeline steel, International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation, 4(3) (2013) 238 – 251.

7.     M. Rakhshkhorshid, S.A. Teimouri Sendesi, Bayesian Regularization Neural Networks for Prediction of Austenite Formation Temperatures (Ac1 and Ac3), Journal of iron and steel research, International, 21(2) (2014) 246 – 251.

8.     M. Rakhshkhorshid, S.H. Hashemi, ANN model to predict the effects of composition and TMCP parameters on tensile strength of pipeline steels, World Journal of Engineering and physical Sciences, 2 (5), (2014) 080-088.

9.       مسعود رخش خورشید، سید حجت هاشمی، حسین مناجاتی زاده، اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭘﯿﭽﺶﮔﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻮﻻد اﯾﮑﺲ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ،  ﻣﺠﻠﻪﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس، دوره 14، شماره ،13 اسفند 1393، ص. 291-296.

10.  M. Rakhshkhorshid, Modeling the hot deformation flow curves of API X65 pipeline steel, Int. J. Adv. Manuf. Tech. 77 (2015) 203-210.

11.  M. Rakhshkhorshid, H. Monajati Zadeh, S. H. Hashemi,Thermomechanical processing of a Nb–Ti–V pipeline steel, Int J Adv Manuf Technol, August 2015, Volume 79, Issue 9, pp 1623-1631.

12.    مصطفی نخعی، مسعود رخش خورشید و سیدحجت هاشمی،بررسی تجربی اثر پارامترهای نورد گرم بر دماهای بحرانی فولاد لوله انتقال گاز طبیعی با گرید ایکس هفتاد،نشریه مهندسی متالورژی و مواد، شماره (1)27، پاییز و زمستان 1394، ص. 81-92.

13.    مسعود رخش خورشید، استفاده از قانون نمايي جهت مدلسازی منحنی های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ايکس شصت و پنج، فصلنامه علمی-پژوهشی مواد نوین، جلد 6، شماره 4، تابستان 95.

14.  M. Rakhshkhorshid, H. Rastgari, Neural network prediction of warm deformation flow curves in ferrite-cementite region, International journal of Iron & steel society of Iran, Vol. 13 (2016), No. 1, pp. 15-19.

15.  M. Rakhshkhorshid, A.R. Maldar, A comparative study on constitutive modeling of hot deformation flow curves in AZ91 magnesium alloy, Iranian journal of materials Forming, 3 (1), (2016) 27-37.

16.  R. Rooki and M. Rakhshkhorshid, Cuttings transport modeling in underbalanced oil drilling operation using radial basis neural network, Egyptian Journal of Petroleum, Vol. 26, 2017. Accepted Manuscript.

 

III) Book

1. مسعود رخش خورشید، اصول پرسکاری و طراحی قالب پرس، نشر آیلار، شابک 5-069-198-600-978، چاپ اول 94.

 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند