دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد بوفه های خود را با مشخصات ذیل :

1-بوفه مرکزی دانشگاه به مساحت 23 متر مربع

2-بوفه خوابگاه خواهران به مساحت 9 متر مربع

با  قیمت پایه مزایده 7725000 ریال( هفت میلیون و هفتصد وبیست و پنج ریال) از طریق مزایده واگذار نماید.

الف)سپرده شرکت در مزایده 4000000ریال(چهار میلیون ریال) که باید به حساب شماره 472339443 بنام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ایی بنام دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز و یا بصورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه عمل بانکها تهیه و تسلیم شود.

ب) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه21شهریور 94 میباشد

ج) برای دریافت اسناد مزایده به امور دانشجویی واقع در دانشگاه صنعتی بیرجند واقع در بلوار صنعت و معدن مراجعه یا اینجا کلیک نمایند.و همچنین از مکانهای مربوطه در ساعات اداری بازدید بعمل آورند.

د)آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخروزسهشنبه31 شهریور 94می باشد.

ه)تاریخ برگزاری مزایده ساعت 11 صبح مورخ چهارشنبه یکم مهر 94 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار خواهد شد.

 ضمنا دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یه یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی کلیه ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1- نگهداري فضاي سبز دانشگاه 7 هكتار

2- نظافت و تنظيف فضاي مسقف 23 هزار متر مربع

3- نظافت و تنظيف فضاي روباز 15 هكتار

4- سپرده شركت در مناقصه 128000000 ریال كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه اي به نام دانشگاه صنعتي بيرجند نزد بانك تجارت شعبه مركزي بيرجند واريز و يا به صورت چك تضمين شده بانكي و يا ضمانت نامه بانكي طبق نمونه عمل بانك ها تهيه و تسليم شود.

5- مهلت دريافت اسناد از تاريخ 23 تیر 94 تا پايان وقت اداري 30/4/94

6- محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند- ميدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتي بيرجند- دبيرخانه مركزي دانشگاه

قيمت اسناد مناقصه 200 هزار ريال است كه بايد به شماره حساب 2177582189009 (رابط تمركز وجوه درآمد اختصاص) نزد بانك ملي واريز و فيش آن به دبيرخانه (آقاي موسوي) تحويل گردد. ضمناً آگهي و اسناد مناقصه در سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرسhttp:\\iets.mporg.ir موجود مي باشد.

7- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: تا پايان وقت اداري مورخ 10 مرداد 94 مي باشد.

8- تاريخ برگزاري مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 11 مرداد 94 در محل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه

ضمناً دانشگاه صنعتي بيرجند در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

 همچنين هزينه درج آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برای دانلود فایل اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

طی حکمی از سوی دکتر خلیل خلیلی، آقای دکتر مهدی شیوا به عنوان معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب گردیدند و همچنین از زحمات و تلاشهای آقای جواد فرخی استاد تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی بیرجند

به اطلاع دانشجویان جدید الورود (ورودی های 93) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و حافظان کل قرآن کریم میرساند گواهی های مربوطه را از سازمان های ذکر شده دریافت و هنگام ثبت نام به امور مالی دانشگاه تحویل نمایند.

امور مالی دانشگاه

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد بوفه های خود را با مشخصات ذیل :

1-بوفه مرکزی دانشگاه به مساحت 50 متر مربع

2-بوفه خوابگاه خو.اهران به مساحت 9 متر مربع

3-بوفه سلف به مساحت9متر مربع

باقیمت پایه مزایده 7500000 ریال( هفت میلیون و پانصد هزار ریال) از طریق مزایده واگذار نماید.

الف)سپرده شرکت در مزایده 4000000 ریال(چهار میلیون ریال) که باید به حساب شماره 472339443 بنام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ایی بنام دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز و یا بصورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه عمل بانکها تهیه و تسلیم شود.

ب) مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 20/6/93 میباشد

ج) برای دریافت اسناد مزایده به امور دانشجویی واقع در دانشگاه صنعتی بیرجند واقع در بلوار صنعت و معدن و یا از اینجا دانلود نمایند.و همچنین از مکانهای مربوطه در ساعات اداری بازدید بعمل آورند.

د)آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 30/6/93می باشد.

ه)تاریخ برگزاری مزایده ساعت 11 صبح مورخ 31/6/93 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار خواهد شد.

ضمنا دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یه یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند